New album
RealESRGAN Denoise (352x288 source)
Denoise 0.01
Denoise 1.00