New album
RealESRGAN Denoise
Denoise 0.01
Denoise 1.00